Umowa o dofinansowanie kształcenia pracowników.

 

           Dnia 12.09.2018 r. podpisano umowę między Starostą Braniewskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Umowa dotyczy przyznania środków finansowych na kształcenie pracowników MPEC z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetu nr 1 MRPiPS nr 2 Rady Rynku Pracy zgodnie z wnioskiem CAZ-OS.536.17.2018.ES z dnia 10.08.2018 r. na podstawie art. 69 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 117).

          Z upoważnienia starosty umowę podpisał  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie – pan Jerzy Welke, natomiast w imieniu MPEC podpis złożyła Prezes Zarządu – pani Jolanta Błażejewska

         Pozyskane środki pokryją 80% poniesionych kosztów kształcenia. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej pracownicy Spółki będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji.