logo unia

W dniu 30.10.2018 roku dokonano odbioru technicznego i uruchomiono dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Tym samym dobiegła końca realizacja projektu, na który przedsiębiorstwo otrzymało 85% bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,,Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Całkowita wartość projektu 389.627,00 zł, koszty kwalifikowane 243.693,14 zł, dofinansowanie 207.139,17 zł.

Wykonawcą projektu wyłonionym w trakcie ogłoszonego postępowania przetargowego była firma POL-SOLAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oddział w Olsztynie.

Celem projektu była budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych. W ramach zrealizowanej inwestycji powstały mikroinstalacje fotowoltaiczne, w tym pierwsza została zabudowana na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej w skład której wchodzi 60 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,1 kWp , druga naziemna została zainstalowana na placu przy ciepłowni na ul. Stefczyka, w skład której wchodzi 140 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,90 kWp .

Farma fotowoltaiczna na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej

 DSCN1580DSCN1584

Farma fotowoltaiczna naziemna przy ciepłowni na ulicy Stefczyka

DSCN1540DSCN1541

Układ technologiczny instalacji fotowoltaicznej wykorzystując efekt fotoelektryczny, wytwarza energię elektryczną z promieniowania słonecznego o parametrach sieci elektroenergetycznej. Wytworzona energia zostanie zagospodarowana w wewnętrznej instalacji elektrycznej Spółki z możliwością oddania nadwyżki do systemu operatora zewnętrznego.

Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na globalneograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność Spółki. Zostaną podniesione wskaźniki produkcji energii z OZE oraz zmniejszy się ilość zakupywanej energii elektrycznej od dostawcy zewnętrznego zmniejszając koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

 mpec