Podstawy formalno-prawne kształtowania cen ciepła

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo, określane są w Taryfie dla ciepła, opracowywanej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi.
Każdorazowo Taryfa dla ciepła zanim zostanie opublikowana i wprowadzona do stosowania musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może zatem dowolnie kształtować cen ciepła, a w prowadzonym postępowaniu taryfowym musi udowodnić przed Prezesem URE zasadność proponowanych do stosowania cen.

Stosowane ceny i stawki opłat

Określone w Taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców, w zależności od:

 • źródła ciepła z którego zaopatrywany jest odbiorca,
 • miejsca dostarczania ciepła,
 • własności urządzeń ciepłowniczych.

Odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej podzieleni zostali na osiem grup taryfowych w zależności od miejsca dostarczania ciepła oraz własności urządzeń ciepłowniczych.
Podstawowym stosowanym systemem rozliczeń jest tzw. taryfa dwuczłonowa obejmująca stawki opłat związane z wytwarzaniem ciepła jak i jego przesyłem i dystrybucją z podziałem na opłaty stałe (wynikające z mocy zamówionej w MW) i opłaty zmienne (wynikające z pobranej energii cieplnej w GJ).

Cenniki

Podział odbiorców na grupy

 1. KWW - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do MPEC Sp. z o. o. i przez nie eksploatowane,
 2. KWO - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,
 3. KWL - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, należące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane,
 4. KOO - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą należącą do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowaną i węzły cieplne, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,
 5. SWW - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane,
 6. SWO - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,
 7. SWL - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, należące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane,
 8. SOO - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą należącą do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowaną i węzły cieplne, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,

pdfTabela cen i stawek na 2018 rok